Hoe zit het met mijn rechten als cliënt?

We vinden het belangrijk dat je op de hoogte bent van je rechten als zorggebruiker. Je kan voor meer uitleg of een uitgebreide folder terecht bij je herstelondersteuner of op de website van de FOD Volksgezondheid (https://www.health.belgium.be).

1.            Ontvangen van een kwaliteitsvolle dienstverstrekking

2.            Vrij kiezen van de beroepsbeoefenaar

3.            Geïnformeerd worden over zijn gezondheidstoestand

4.            Vrij toestemmen in een tussenkomst, met voorafgaande informatie

4.bis      Vernemen of de beroepsbeoefenaar verzekerd is en gemachtigd is om zijn beroep uit te oefenen

5.            Kunnen rekenen op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift

6.            Verzekerd zijn van de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer

7.            Neerleggen van een klacht bij een ombudsdienst

De wet schrijft voor dat wanneer je niet in staat bent jouw patiëntenrechten zelf uit te oefenen, jouw vertegenwoordiger degene is die je rechten uitoefent in jouw naam. Je kan een vertegenwoordiger aanwijzen door een formulier op te maken. Op die manier kan jij zoveel als mogelijk zeggenschap hebben over je begeleiding

No questions yet.